Методика роботи над поняттями звук, склад, слово, предложеніеq

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

Студентки

Курсу 03 Група ЗНК 6-03

Микульський Сніжани Ігорівни

Викладач

Анафіева Ельзара Ризаевна

Сімферополь 2005-2006 рр.

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ЗВУК», «СЛОГ», «СЛОВО», «ПРОПОЗИЦІЯ» У добукварний ПЕРІОД

1.1 Основні завдання добукварного періоду

1.2 Прийоми розкриття наукових понять «звук», «склад»

1.2.1 Робота зі звуками

1.2.2 Звукові схеми

1.2.3 Робота зі стилем, розподілу на склади

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ЗВУК», «СЛОГ», «СЛОВО», «ПРОПОЗИЦІЯ» У добукварний ПЕРІОД

2.1 Рівень сформованості понять «звук», «склад», «слово», «пропозиція» у першокласників

2.2 Вправи по засвоєнню понять «слово», «пропозиція»

2.4 Плани-конспекти уроків добукварного періоду

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП

Актуальність теми — формування таких граматичних понять як «звук», «склад», «слово», «пропозиція» в добукварний період — одна з найважливіших общеметодіческого завдань. Одним з найголовніших умов успішного навчання російській мові є правильно організована робота на початковому (добукварного) етапі навчання грамоті.

Об’єкт дослідження — Процес роботи над поняттями «звук», «склад», «слово», «пропозиція» в добукварний період.

Предмет дослідження — Методи, прийоми, вправи по роботі над поняттями «звук», «склад», «слово», «пропозиція» в добукварний період.

Мета — Розкрити методику роботи над поняттями «звук», «склад», «слово», «пропозиція» в добукварний період. Організувати всю роботу з учнями таким чином, щоб у процесі засвоєння конкретних предметних знань розвивалося мислення і мова учнів. Навчити усвідомленню елементів граматичної будови російської мови, вихованню любові до рідної мови та прищеплення інтересу до його пізнання.

Завдання:

1. Виявити психолого-педагогічні основи формування наукових понять «звук», «склад», «слово», «пропозиція» в добукварний період.

2. Розглянути варіантність дидактичного матеріалу.

3. Вивчити і проаналізувати науково-методичну та психолого-педагогічну літературу з методикою роботи над поняттями «звук», «склад», «слово», «пропозиція» в добукварний період.

4. Показати систему роботи над поняттями «звук», «склад», «слово», «пропозиція».

Гіпотеза — Вивчення варіантів роботи над поняттями «звук», «склад», «слово», «пропозиція» допоможе з’ясувати суть труднощів учнів в освоєнні цих понять. У такому випадку труднощі учнів отримають точну і конкретну характеристику. Вправи, складені з урахуванням труднощів, які виникають в учнів при вивченні програмного матеріалу, сприятимуть грунтовному закріпленню знань учнів з теоретичного та практичного курсу граматики і оволодінню мовними навичками. Використання розроблених методів і прийомів роботи підвищить ефективність засвоєння учнями граматичного матеріалу.

Методи дослідження.

1. Теоретичний — аналіз лінгвістичної, психологічної, педагогічної та методичної літератури з теми курсової роботи з метою з’ясування об’єктивної картини в досліджуваній області.

2. Социолого-педагогічний — аналіз письмових робіт учнів;

3. Статистичний — обробка отриманих у ході експерименту даних.

4. Метод моделювання — складання планів-конспектів уроків з вищевказаної теми.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТЬ «ЗВУК», «СЛОГ», «СЛОВО», «ПРОПОЗИЦІЯ» У добукварний ПЕРІОД

1.1

Основні завдання добукварного періоду

У добукварний період навчання грамоті, крім розвитку мовлення учнів, ставляться завдання, пов’язані з формуванням у них знань і умінь з мови. Учні повинні знати, що:

— мова складається з пропозицій;

— пропозиції складаються зі слів;

— в реченні може бути одне і більше слів;

— слово можна розділити на склади;

— один з складів у слові є ударним;

— слово можна розділити на звуки;

— звуки бувають голосні і приголосні, приголосні діляться на тверді і м’які.

Учні повинні вміти:

— виділяти пропозиції з мовного потоку, аналізувати їх за кількістю слів і будувати графічні моделі пропозицій;

— членувати пропозиції на слова, слова на склади, знаходити ударний склад;

— розрізняти на слух і у вимові звуки приголосні і голосні, тверді і м’які приголосні;

— аналізувати слова по їх складовому і звуковим складом, визначати ударний склад в двоскладових словах, будувати графічні звуко-складові моделі одно-двоскладових слів;

— підбирати (складати) пропозиції і слова, які б відповідали заданим моделям.

На завершальному етапі добукварного періоду вчителю необхідно звернути особливу увагу на формування у першокласників наступних аналітико-синтетичних умінь:

— правильно вимовляти всі звуки російської літературної мови;

— розпізнавати на слух і по артикуляційним особливостям приголосні і голосні звуки;

— називати шість голосних: [а], [о], [у], [е], [и], [і];

— розрізняти на слух і за артикуляцією парні тверді і м’які приголосні, правильно, без призвука гласного, їх вимовляти, виділяючи з слів;

— утворювати злиття будь-якого твердого та м’якого приголосного з голосними звуками;

— ділити на склади двох-трискладові слова і визначати ударний склад;


— називати послідовно звуки в словах, що складаються з двох, трьох, чотирьох, п’яти звуків, вимова яких збігається з написанням;

— підбирати слова, відповідні запропонованої моделі.

Перераховані вміння, отримані учнями в добукварний період, удосконалюються протягом букварного періоду. Вони служать надійною опорою для формування у шестирічних першокласників правильних і усвідомлених навичок читання і грамотного письма.

1.2 Прийоми розкриття наукових понять «звук», «склад»

1.2.1. Робота зі звуками

Все багатство звукових відмінностей у слові діти засвоюють ще до школи і чисто практично. Але вони не можуть свідомо виділити в кожному слові окремі звуки.

У шкільному навчанні доводиться виділяти, за висловом А.М. Пєшковський «вихоплювати окремі звуки, розрізняти їх на слух і вимовляти».

Абстрагування і розрізнення звуків у мові важливо не тільки при навчанні грамоті, а й при вивченні граматики, правопису і для розвитку усного та писемного мовлення.

На уроках навчання грамоти слід особливу увагу звертати на вміння дітей чути і правильно вимовляти окремі звуки і їх поєднання. Розрізнення дітьми звукової сторони мови в її ставленні до листа усуває можливість змішання ними окремих звуків і букв між собою: з і ш, ч і ц. з і ц, р і л.

Хоча розділ «Звуки і букви» є в програмі всіх 4-х років початкового навчання російській мові, він є основним в 1 класі, а особливо в добукварний періоді. Саме в цей період формуються основні знання і вміння по розділу, які в наступних класах лише закріплюються і поглиблюються.

Основне завдання цього розділу на уроках грамоти продовжує залишатися практичної — розвивати у дітей правильне і чітке вимова слів, вміння членувати слова на склади, виділяти в них звуки і позначати їх графічно.

Все це не так просто для дитини, початківця вивчати мову, бо слово йому представляється єдиним цілим, не розкладений; до того ж не всі слова і окремі звуки в них він вимовляє правильно. Слід, насамперед, навчити дітей умінню правильно сприймати основні звуки мови і правильно вимовляти їх і «перекладати» у варіанти букв.

Щоб діти навчилися цьому, необхідні такі вправи, як виділення в слові складів, звуків, вимова слів, складів і окремих звуків, з’єднання звуків і складів у слові.

Необхідні вправи в зіставленні звуків, в розрізненні звуків і букв, їх поєднань в словах.

Такі загальні пізнавальні операції, як аналіз і синтез, абстрагування, порівняння, протиставлення в різних їх видах, цілком застосовні і на заняттях з даного розділу програми.

Чи йдеться про голосних і приголосних, про розрізнення ударних і ненаголошених голосних, про дзвінких і глухих, твердих і м’яких приголосних — завжди необхідно застосовувати зазначені прийоми роботи. Тут корисні такі вправи:

1. Скільки звуків у словах мама, мати, кіт.

2. Вимовте звуки, які є в словах мама, Мила, Міша, мати і кіт.

3. Вимовте в словах спочатку голосні звуки, а потім приголосні: Ліда, Маша, кіт, рот, лисиця, коса.

4. Вимовте м’які приголосні, які є в словах лисиця, лапа, лампа, люди, няня.

Виконуючи ряд подібних вправ, учні зможуть під керівництвом учителя зробити обґрунтований висновок про те, що слова складаються зі звуків, які ми вимовляємо і чуємо, на листі звуки позначаються буквами, звуки і букви допомагають відрізнити в нашій мові одне слово від іншого.

1.2.2 Звукові схеми

Необхідно особливо підкреслити, що засвоєння дітьми нових для них термінів і стоять за ними явищ (звук, склад, слово, текст і т.д.) здійснюється на рівні первинних і загальних уявлень.

У цьому учням може надати помітну допомогу наочність, особливого графічна, у вигляді схем, які відомі здавна, але досить широкого поширення набули в сучасному шкільному навчанні. Наприклад,

  — приголосний твердий;

  — голосний звук;

  — злиття голосного з твердим згодним;

  — приголосний м’який;

  — злиття голосного з м’яким згодним.

  — нори.

— голосний;

  — приголосний твердий;

  — приголосний дзвінкий м’який;

  — приголосний твердий глухий;

  — приголосний дзвінкий твердий;

  — приголосний м’який дзвінкий;

  — приголосний м’який дзвінкий.

Дуже важливо не допускати змішування схем буквених зі схемами звуковими, бо це може погіршити вкрай небажане в навчанні грамоти явище, коли діти змішують звуки з буквами. Учні повинні засвоїти, що між звуками і буквами існують певні зв’язки і залежності, але одночасно добре знати, що відрізняє одне від іншого.

Учні повинні твердо засвоїти, що в чималому числі випадків звуки не збігаються з їх літерними позначеннями і можуть передаватися різними літерами. З іншого боку, одна і та ж буква може служити способом графічного позначення різних звуків. Більш того, багато істотні властивості окремих звуків графічно передаються не одним, а кількома літерами. Так, голосних звуків у нас 6 ([а], [о], [у], [и], [і], [е]), а букв — 10. Букви а, о, у, и, е, і позначають основний варіант зазначених голосних фонем, а літери я, ю, е, є позначають відповідну голосну фонему одночасно з попереднім приголосним звуком — йотом.

У шкільній практиці нерідко спостерігаються випадки, коли увага дітей в основному приковується до того, як на листі графічно позначається м’якість приголосних звуків. Між, тим не менш, важливо показувати учням, якими графічними способами позначається твердість приголосного, зокрема за допомогою так званої «букви пробілу», тобто кінця слова, коли після кінцевої приголосної не слід ніякої іншої літери. Дітям навіть можна сказати і показати, що довгий час в російській графіці буквою ь позначався кінцевий твердий приголосний: якщо слово закінчувалося на нього, то в кінці слова ставилося твердий знак: стол ‘, стул’, снег’, мороз’ і т.д. У наш час твердість приголосного звуку розпізнається, по-перше, по самій приголосної букви і, що надзвичайно істотно, з подальшої голосною букві, що позначає той голосний звук, в укладі якого вимовляються всі приголосні звуки, позначені відповідними приголосними буквами. Останні, таким чином, потрібно читати в складі слів з обов’язковим урахуванням безпосередньо наступних за ними голосних букв, тобто орієнтуванням на попереду стоять голосні літери.

1.2.3 Робота зі стилем, розподілу на склади

При виділенні складів у словах діти повинні спиратися на свій мовний досвід, на практику повсякденного мовного спілкування.

«Усна мова, — вказував видатний російський психолог професор Н.І. Жинкин, реалізується в складах, так як це спеціальне рухове пристрій людини, мозковий управління яким починає налагоджуватися раніше, ніж звук на губах.

Системне й осмислене вживання складів доступно тільки людині »

На уроках навчання грамоти учням бувають посильні як певні практичні спостереження, так і витікаючі з них висновки теоретичного порядку. По-перше, діти засвоять, що склад може складатися з одного голосного звуку: і-ва, о-си, он-о, по-е-зи-я, на-о-бо-рот, і одночасно переконаються в тому, що з одних приголосних звуків складів не буває; по-друге, що в складі буває тільки один голосний, а приголосних може бути декілька, тому в слові стільки складів, скільки в ньому голосних: і-рис, стра-ну, зустрі-ча, ас-вки; по-третє, в кожному складі обов’язково наявний голосний, а приголосного може і не бути: а-ист, про-со-ка, і-рис; по-четверте, якщо в слові кілька складів, то на один з них падає наголос і він стає ударним, всі інші склади — ненаголошені.

Найбільш важким моментом при формуванні уявлення про складі є розподілу на склади всередині слова. Справа в тому, що до останнього часу в лінгвістичній науці не отримала однозначного рішення теорія складу.

1.2.4 Звуковий і складової аналіз слів

До звуковому аналізу слід приступати після того, як у дітей будуть сформовані уявлення про голосних і приголосних звуках, твердих і м’яких приголосних. Звуковий аналіз вимагає від учнів уміння абстрагувати звуки, що ґрунтується, насамперед, на усвідомленої їх класифікації.

Формуючи у шестирічних учнів навички звукового аналізу слів, спочатку навчаємо їх ділити слова на склади і будувати їх складові моделі: дуб. липа, береза. Одночасно з поділом слів на склади ознайомлюватися дітей з наголосом. Ударний склад серед ненаголошених в російській мові виділяється силою голосу і тривалістю звучання. Щоб ударний склад був краще чути на тлі ненаголошених, слід вимовляти слово злито, підкреслюючи його голосом, і ні в якому разі не «розтягувати» слова.

Школярів можна навчати визначенням наголосу в словах, підкреслюючи ударний звук (склад) не тільки силою голосу, але і висотою тону. Ударний склад чується особливо виразно, якщо слово вимовити з питальній інтонацією. При цьому силовий наголос зливається з висотним, що веде до значного підвищення тону на ударному складі. Слід для цього запропонувати учневі: «Вимов слово так, як ніби ти його не розчув і перепитували: сонце? земля? ромашка?» Діти швидко засвоюють цей прийом активно користуються ним під час самостійного виконання вправ на визначення наголосів у словах.

Для виполненіяупражненій на побудову складових моделей слів з визначенням ударного складу доцільно виготовити для кожного учня три сигнальні картки, кожну на папері іншого кольору:

Наявність у всіх учнів таких карток дозволить вчителю проводити усні словникові диктанти-завдання: розділити слова ліс, горіх, липа, дуб, трава, літо, сосна, клен на склади, визначити в них наголос і показати відповідну картку.

Паралельно слід пропонувати дітям і завдання зворотного характеру: підібрати і назвати слова, які б відповідали даної моделі. Отримавши, наприклад, модель, діти самостійно підбирають двоскладові слова з наголосом на другому складі. Завдання такого виду можна пропонувати як в індивідуальній, так і колективній формі, за варіантами, з елементами змагання по рядах, наприклад: придумайте побільше слів, які б відповідали даної моделі:

І ряд ІІ ряд ІІІ ряд

Учитель може і не називати слів, а тільки демонструвати предметні малюнки. Таке завдання вимагає від учнів назвати зображення предмета про себе, визначити наголос, розділити на склади і назвати ударний.

Від складового аналізу переходять до звукового. Звуковий аналіз слів починається з часткового: виділяються приголосні і голосні звуки, що стоять на початку і в кінці слів. Наприклад, діти без особливих труднощів можуть назвати початкові і кінцеві звуки в таких словах: стіл, ліс, карась, сосна, верби, клен.

Для повного звукового аналізу спочатку підбираються слова, що складаються з двох звуків, вимовних при невисокій ступеня злиття: ау, уа, ах, ух, ех, він, від, вісь. Більш важкими для звукового аналізу є склади-злиття типу «сг», «з

Прочитати повністю: тут

Share →